Ochrana osobních údajů

Stahnout poučení o zpracování osobních údajů

 

Poučení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – Technikert s.r.o.

Poučení vyplývající ze zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů:

Zákazník zatržením příslušné volby na webových stránkách internetového obchodníka spol.
Technikert s.r.o. uděluje spol. Technikert s.r.o. výslovný souhlas s tím, aby spol. Technikert s.r.o.
zpracovávala údaje uvedené zákazníkem při registraci nebo objednání zboží v internetovém eshopu
za účelem plnění smlouvy vyplývajících z právních povinností a oprávněných zájmů spol. Technikert
s.r.o. a to elektronickou nebo písemnou formou. Spol. Technikert s.r.o. je správcem uvedených
údajů a bude je uchovávat po dobu obchodní spolupráce s zákazníkem dále po dobu, kdy je možné
očekávat spolupráci s zákazníkem. Zákazník poskytuje uvedené údaje dobrovolně a je oprávněn
vyžádat si informace o zpracování údajů a provedení opravy, blokování či likvidaci údajů.

Poučení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:
1. Požádá-li zákazník spol. Technikert s.r.o., jakožto správce, o informaci ohledně zpracování osobních
údajů, je spol. Technikert s.r.o. povinna takovou informaci zákazníkovi bez zbytečného odkladu
poskytnout s tím, že obsahem informace bude vždy sdělení o:
• účelu zpracování osobních údajů
• osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací
o jejich zdroji;
• povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou
na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva
a oprávněných zájmů zákazníka
• příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
2. Zákazník má rovněž právo:
• na přístup ke svým osobním údajům;
• požadovat opravu svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění („Zákon“)
• odvolat svůj souhlas písemným oznámením doručeným spol. Technikert s.r.o.
3. Pokud se zákazník domnívá, že Technikert s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu
s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li jeho
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Technikert s.r.o. o vysvětlení
• požádat, aby Technikert s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, nebo
• se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.