Eshop obchodni podminky

Stáhnout všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

 

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

A Prodávající:
Název společnosti: Technikert s.r.o.
Adresa sídla: Korunní 2569/108, CZ-101 00 Praha 10
Dańová indentifikace: IČ: 055 46 494
DIČ: CZ05546494
Spisová složka: Městský soud Praha,
Oddíl: C
Vložka: 265571
Email: info@technikert.com

B. Platnost obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen – obchodní podmínky) jsou vydané dle § 1751 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen – občanský zákoník).
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro obchodní případy realizované přes webové
rozhraní (internetový obchod) umístěného na webové stránce eshop.technikert.com, ve kterých
vystupuje Technikert s.r.o. jako prodávající (dále jen prodávající) a obchodní partner jako kupující (dále
jen kupující). Obchodním partnerem se rozumí osoba nakupující zboží v rámci své podnikatelské
činnosti.
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. V případě překladu textu do jiných jazyků je rozhodná verze česká.

C . Informace o zbožích a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u
jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty, všech souvisejících poplatků, včetně nákladů spojených s balením, kromě nákladů za vrácení
zboží. Ceny zboží zůstávaji v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a nenese odpovědnost za
případné chyby či neaktualnost uvedených informací.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím
jinak.

D . Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v
internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění
všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky na emailovou
adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření
smlouvy.
6. Prodávající zašle do 3 pracovních dnů zálohovou nebo proforma fakturu v celkové výši na email
kupujícího, kterou je kupující povinen uhradit. Nedodržení lhůty zaslání zálohové nebo proforma
faktury je považováno za nepodstatné porušení smlouvy. Nedodržení splatnosti zálohové nebo
proforma faktury opravňuje prodávajícího k odstoupení od smluvního vztahu. Prodávající informuje
elektronickou písemnou formou na zadanou emailovou adresu kupujícího, že od smluvního vztahu
odstupuje z důvodu nezaplacení zálohové nebo proforma faktury.
7. Zaplacením zálohové nebo proforma faktury v uvedené celkové výši na účet prodávajícího se považuje
kupní smlouva dle těchto obchodních podmínek mezi prodávajícím a kupujícím za uzavřenou.
8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový
návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí
této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není
kupujícímu doručeno oznámení o přijetí platby. Kupující může zrušit objednávku elektronickou
písemnou formou na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží
za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o
obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě
bez zbytečného odkladu a zašle kupujcímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě
uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
11. Prodávající vystaví dle lhůty stanovené zákonem po přijetí platby na jeho bankovní účet konečnou
fakturu – daňový doklad v případě, že byla vystavena proforma faktura v celkové výši. Byla-li vystavena
po dohodě zálohová faktura v částečné výši, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad na tuto
zálohovou platbu. Prodávající vystaví konečnou fakturu kupujícímu po splnění dodávky. V konečné
faktuře zúčtuje prodávající zálohy dosud poskytnuté kupujícímu na tento obchodní případ.

E . Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do
svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
Kupující může objednávat zboží také bez registrace
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet
déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních
podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

F . Místo dodávky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v zálohové faktuře
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
4. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
5. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce
kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na
dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží
převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

G . Odstoupení od smlouvy
1. Prodávající si vyhrazuje právo k bezúplatnému odstoupení z uzavřeného smluvního vztahu v
odůvodněných případech, plynoucích především z subdodavatelských vztahů prodávajícího. Kdy
subdodavatel (výrobce) dodávaného zboží není shopen předmět dodávky dodat a tato skutečnost
nebyla prodávajícímu v momentě uzavření smluvního vztahu známa, případně vzešla v známost
následně. Toto právo zaniká uběhne-li 40 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu. Odstoupení z
uzavřeného smluvního vztahu provede prodávající elektronickou písemnou formou na emailovou
adresu kupujícího. Zároveň prodávající vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

 

H . Prodlení
1. Dodávka musí být splněna prodávajícím v termínu sjednaném smluvním vztahem. Není-li termin
sjednán včas, dostává se prodávající do prodlení. Jediným důsledkem prodlení je vznik nároku
kupujícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve smluvním vztahu. Uplatňování jakýchko-li
jiných nároků je nedůvodné. Odstoupení kupujícího od smluvního vztahu je v případě prodlení
prodávajícího možné pouze tehdy, bylo-li ve smluvním vztahu výslodně sjednáno. Prodlení
prodávajícího se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.
J . Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
výrobce popsal ve své technické dokumentaci k výrobku,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních
předpisů
2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat opravu zboží.
3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo reklamace
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace
vyřízena do uvedené lhůty považuje se to za nepodstatné porušení smlouvy.
5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7. V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu vynaložených nákladů vzniklých v
souvislosti s uplatněním reklamace, jakož i případných dalších hospodářských škod plynoucích z
poškození či nefunkčnosti předmětu reklamace.
8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační
řád prodávajícího.

K . Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

M . Termín dodávky
1. Dodávka musí být splněna prodávajícím v termínu sjednaném smluvním vztahem. Není-li zboží dodáno
včas, dostává se prodávající do prodlení. Jediným důsledkem prodlení je vznik nároku kupujícího na
zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve smluvním vztahu. Uplatňování jakýchko-li jiných nároků
je nedůvodné. Odstoupení kupujícího od smluvního vztahu je v případě prodlení prodávajícího možné
pouze tehdy, bylo-li ve smluvním vztahu výslodně sjednáno. Prodlení prodávajícího se považuje za
nepodstatné porušení smlouvy.
N . Ostatní povinnosti při dodávce
1. Smluvní plnění se uskuteční s výhradou, že plnění nebrání žádné omezení vyplývající z národních nebo
mezinárodních ustanovení týkající se kontroly exportu, zejména embarga či jiné sankce. Objednatel se
zavazuje poskytnout dodavateli všechny informace a podklady, které jsou nutné pro vývoz či předání
plnění. Pokud je objednatel v prodlení s předáním těchto informací, posouvá se původně sjednaný
termín dodání plnění alespoň o dobu prodlení objednatele s předáním těchto informací. Pokud z
důvodů kontroly exportu či povolovacího řízení dojde k prodlení s dodáním plnění, ruší se původně
sjednaný termín a plnění se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo povolovací či kontrolní řízení.
Pokud nebudou příslušnými instancemi udělena potřebná povolení k vývozu či dodání plnění nebo
pokud plnění není způsobilé pro získaní povolení, považuje se smlouva o udělení tohoto plnění za
neuzavřenou.

O . Záruka
1. Prodávající poskytuje na své zboží (dílo, službu) záruku 12 měsíců od termínu dodání.
2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním zboží v rozporu s technickými předpisy (příp.
katalogovými listy) výrobce.
3. Záruka se dále nevztahuje na poškození nebo zničení zboží (díla, výsledku provedené služby) v
důsledku mechanického poškození jinou osobou, neodborného zásahu jiné osoby, používání dodávky v
rozporu s návodem na jejho použití.
4. Není-li návod použití součástí dodávky, platí údaje katalogového listu nebo jiného technického
dokumentu výrobku. Dále se záruka nevztahuje na škody vzniklé používáním zboží v rozporu s jeho
určením, a zásahu vyšší moci nebo na odcizení dodávky.
5. Reklamace se uplatňuje písemně elektronickou poštou na adresu info@technikert.com. Kupující na ni
uvede č. potvrzení objednávky, dodacího listu, popřípadě dalšího identifikačního znaku prodávajícího a
stručný popis závady.
6. Neuvede-li prodávající jinak je místem reklamace sídlo prodávajícího.